EKO sklad za fasade

 

Cene izvedbe fasade lahko z vlogo za delno financiranje (Eko sklad) tudi nekoliko znižate. Slovenski okoljski javni sklad namreč omogoča nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe v večjo energijsko učinkovitost njihove nepremičnine, v kar pa spada tudi izdelava fasade ali obnova fasade.

Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za nakup in vgradnjo fasadnega sistema s toplotno izolacijo, če je izkazano razmerje med toplotno prevodnostjo (λ) in debelino (d) nove toplotne izolacije λ/d ≤ 0,230 W/(m2K).

V delu, kjer je na stavbi že vgrajena toplotna izolacija in ta ne bo odstranjena, je lahko naložba izvedena z dodatno toplotno izolacijo ob izpolnjevanju enačbe, s katero se zagotovi zahtevano razmerje λ/d ≤ 0,230 W/m2K.

Pri izračunu potrebne dodatne nove toplotne izolacije se upošteva toplotna prevodnost obstoječe toplotne izolacije λ = 0,045 W/(mK) in debelina obstoječe toplotne izolacije (dobst), ki je razvidna z merilnega traku na fotografiji obstoječega stanja, ki mora biti priložena k vlogi za pridobitev nepovratne finančne spodbude.

Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena le za stanovanjske stavbe oziroma dele stanovanjskih stavb, za katere je bilo gradbeno dovoljenje za gradnjo ali spremembo namembnosti izdano pred 1. 7. 2010, morebitna odločba o legalizaciji stanovanjske stavbe, zgrajene pred 1. 7. 2010, oziroma odločba o domnevi izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja po 118. členu GZ (za stavbe zgrajene pred 31. 12. 1967), pa pred izdajo odločbe po tem javnem pozivu.

Povezave do karakteristik materiala in minimalni zahtev Eko sklada : 

–  https://baumit.si/storitve/eko-sklad

–  https://www.knaufinsulation.si/sites/ki_si/files/images/KI-BROsURA-EKO-sKLAD-2021-net.pdf

–  https://www.si.weber/eko-sklad-subvencije

 

 

Višina finančne spodbude

Višina nepovratne finančne spodbude znaša 20 % priznanih stroškov naložbe:

  • Enostanovanjske stavbe: do 200 m2 po 12 €/m2 toplotno izolacijske fasade, skupaj max. 2.400 €
  • Dvostanovanjske stavbe: do 300 m2 po 12 €/m2 toplotno izolacijske fasade, skupaj max. 3.600 €

Priznani stroški vključujejo:

  • vgradnjo vertikalne hidroizolacije na predelu cokla
  • nabavo in vgradnjo celotnega fasadnega sistema
  • odstranitev in izravnavo obstoječega ometa
  • demontažo ter odvoz starih okenskih polic
  • nabavo in vgradnjo novih okenskih polic
  • montažo in demontažo gradbenega odra.

Minimalna debelina izolacije fasade za pridobitev finančne spodbude za leto 2022

EPS-F stiropor:
EPS-F beli λ= 0,039 W/mK – 16 cm
EPS-F grafitni λ= 0,032 W/mK – 13 cm
EPS-F grafitni λ= 0,031 W/mK – 12,5 cm

Kamena volna:
Lamele iz kamene volne λ= 0,040 W/mK – 16 cm
Plošče iz kamene volne λ= 0,035 W/mK – 14 cm

Več informacij o pogojih sodelovanja najdete tukaj, o izdelavi fasade pa na tej povezavi.