Adaptacija

Adaptacija in sanacija objekta

Adaptacija in sanacija objekta sta pravzaprav sopomenki in pomenita prenovo objekta. Adaptacijo in sanacijo prištevamo med t.i. investicijska vzdrževalna dela. Med investicijska vzdrževalna dela sodi izvedba popravil, gradbenih, instalacijskih, obrtniških del in drugih popravil, s čimer se izboljšajo in posodobijo vse instalacije, tehnološke naprave, napeljave in ostala oprema. Bistvo adaptacije oz. sanacije je izvedba prej omenjenih del na način, s katerim se ne posega v konstrukcijo objekta in ne spreminja velikost, zmogljivost, namembnost in zunanji videz objekta.

Namen prenove objekta je izboljšava objekta, s katero pripomoremo k boljšemu počutju, izgledu, učinkovitosti objekta in nasploh življenju uporabnika, kar še posebej velja za prenovo notranjih prostorov. Prenova objekta poleg notranjih prostorov lahko zajema tudi prenovo zunanjosti – fasade objekta v primeru, če se pojavi potreba po zagotovitvi ustrezne energetske učinkovitosti stavbe. V tem primeru govori o t.i. Energetski sanaciji oz. adaptaciji objekta. Za prenovo zunanjosti in notranjosti objekta ne potrebujemo gradbenega dovoljenja.

Namen adaptacije in sanacije objekta

Do potrebne adaptacije oz. sanacije objekta pride zaradi dotrajanosti posameznih elementov, bodisi v notranjosti ali zunanjosti objekta. Do dotrajanosti pride zaradi različne življenjske dobe posameznih materialov in elementov, s čimer zaradi dotrajanosti pride tudi do oviranja normalne uporabe objekta. Na splošno se materiali starajo, obrabijo ali pa so bili pred vgradnjo premalo preizkušeni. Ne glede na to, so določeni materiali in elementi po določenem času potrebni zamenjave. Sem recimo sodi zamenjava parketa, keramičnih ploščic, sanitarnih in drugih elementov, pleskanje sten in stropov in adaptacija zunanjega ovoja stavbe z vgradnjo ustrezne toplotne izolacije in izvedbo finalnega sloja.

Rekonstrukcija objekta

Pri rekonstrukciji objekta gre pravzaprav za spremembo tehničnih specifikacij objekta in prilagajanje obstoječega objekta na spremembe namembnosti ali spremembi potrebam. Bistvo rekonstrukcije objekta je, da gre za izvedbo del, s katero se v večji meri ne spremeni velikost objekta, temveč se izključno spremenijo konstrukcijski elementi objekta. V primeru, da pa pride pri rekonstrukciji tudi do spremembe velikosti obstoječega objekta, se volumen stavbe ne sme spremeniti za več kot 10%.

 Za razliko od prej omenjene adaptacije in sanacije objekta, rabimo pri rekonstrukciji objekta sodelovanje z gradbenim inženirjem oz. statikom, ki preveri in naredi izračune za obstoječe obremenitve in nove izračune ter obremenitve pri rekonstrukciji objekta. Bistvo vsega je, da se pri rekonstrukciji objekta ohranijo vse oz. čimveč nosilnih sten in stebrov, v primeru rušitve njih pa mora statik predvideti ustrezne nadomestne nosilne elemente, ki bodo poskrbeli za statično nosilnost celotne konstrukcije objekta. Poleg rušenja nosilnih elementov pride vsekakor tudi do rušenja nenosilnih, t.i. predelnih sten, ki nimajo večjega vpliva na stabilnost celotne konstrukcije objekta. Za razliko od adaptacije oz. sanacije objekta, potrebujemo za omenjeni poseg gradbeno dovoljenje.